top of page
Polityka Prywatności
w Salonie Językowym Maverick

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1.   Administratorem danych osobowych jest Salon Maverick Mikołaj Radkiewicz z siedzibą w Gdyni
     przy ul. Łowickiej 44, 81-504 Gdynia, posiadający NIP: 958 130 87 20.

2.  Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

 

3.  Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane podczas podpisywania umowy o świadczenie usługi nauczania języka obcego oraz wypełnienia testu online czy kwestionariusza zgłoszeniowego.

 

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z chęci zgłoszenia osoby do zajęć językowych w Salonie Maverick, a konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przyjęcia na kurs. 

 

5.  Przy zawieraniu umowy na naukę języka obcego, pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

    - nazwisko i imię kursanta,

    - nazwisko i imię opiekuna dziecka (w przypadku nauki języka obcego dzieci i młodzieży)

    - adres miejsca zamieszkania,

    - numer kontaktowy oraz adres e-mail,

    - numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,

    - nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca –
       numer paszportu lub karty pobytu,

    - miejsce pracy (potrzebne do wystawienia faktury dla pracodawcy),

    - nazwę użytkownika Skype (przy umowach online).

 

6.  Podczas wypełnienia testu online i/lub kwestionariusza zgłoszeniowego, możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak:

    - poziom znajomości języka obcego,

    - doświadczenie w nauce języka obcego.

7.  Oprócz danych wymienionych w punkcie 5. i 6., Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć w Salonie Maverick, starając się, aby identyfikacja poszczególnych osób nie była jednoznaczna. Zgody na przetwarzanie zdjęć kursanci lub ich opiekunowie (w przypadku dzieci i młodzieży) udzielili dobrowolnie podczas podpisywania umowy o naukę języka obcego. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Salonu Maverick na portalu Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej www.salonmaverick.pl

8.  Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

     a) realizacja umowy, informowanie kursantów lub ich opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich 
     kwestiach związanych z nauką w Salonie Maverick za pośrednictwem wiadomości e-mail lub/i sms;

     b) rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została
     podpisana odpowiednia umowa powierzenia;

     c) prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska kursantów w dzienniku elektronicznym;

     d) promocja Salonu Maverick (zgodnie z punktem 7.).

9.  Administrator udziela dostępu do danych osobowych kursantów lektorom oraz pracownikom sekretariatu, po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, testem online, poziomem znajomości języka obcego oraz doświadczeniem w jego nauce. Ponadto odbiorcami danych osobowych kursantów i/lub ich opiekunów mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.

 

10.  Dane osobowe kursantów i ich opiekunów nie są udostępniane (poza punktem 8b i 9) ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.

11.  Na podstawie art. 15-21 RODO kursanci i prawni opiekunowie mają prawo do:

      - żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także   
         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

      - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

      - do bycia zapomnianym, tj. żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora;

      - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania
         przez nas Twoich danych osobowych.

12.  W razie pytań dotyczących przetwarzania przez Salon Maverick danych osobowych, a także w celu realizacji praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, zapraszamy do Salonu Maverick lub prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:

  • adres email: info@salonmaverick.pl

  • poczta tradycyjna: Salon Językowy Maverick, ul. Łowicka 44, 81-504 Gdynia, z dopiskiem „dane osobowe”.

bottom of page